The Ravens make their way through downtown Milton.